ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
אינטרנט לפני 90 שנה?


אכן, כן. מצאתי בגנזים שלי גזיר מעיתון "הארץ" מיום 21 במרס 1923.
ב"אינטרנט" הכוונה היא לתלמידים "אינטרניים" (המתגוררים בפנימייה),
בניגוד לתלמידים "אקסטרניים" (חיצוניים), המגיעים מדי יום ללימודים
וחוזרים לבתיהם.
מעתה אמרו: אנחנו המצאנו את האינטרנט...